Эрчим хүчний салбарын 2019 оны 12 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ  
                   
                   
ХШҮДАГ           2019 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр
        Компани Нэгж 2018 он 2019 оны 10-р сар 2019 оны өссөн дүн  
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 ЦАХИЛГААН  ҮЙЛДВЭРЛЭЛ "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц      12,966.10          12,915.84       13,078.87  101.26%         113,206.57 
2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц      87,515.73          81,478.00       84,604.66  103.84%         697,209.70 
3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц    285,163.17        303,255.00      304,891.10  100.54%       2,765,965.31 
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц      19,222.90          22,110.00       32,112.38  145.24%         194,934.91 
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц      12,190.60            9,645.00       11,299.54  117.15%         102,086.44 
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц      19,421.80          22,689.00       23,067.80  101.67%         212,120.05 
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц        1,253.24            2,529.60               2.53  0.10%             5,001.56 
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц      21,524.32          20,699.92       22,149.04  107.00%         224,191.55 
9 "УХАА-ХУДАГ" ЦС цах м.квтц        2,066.13            1,184.40         1,241.92  104.86%           22,875.27 
ДҮН цах м.квтц    461,323.98        476,506.76      492,447.83  103.35%       4,337,591.35 
1 ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал      17,058.00          16,641.00       23,915.00  143.71%         157,384.00 
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал    207,811.00        208,442.00      241,318.00  115.77%       1,556,786.00 
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал    299,773.00        307,527.00      338,430.00  110.05%       2,860,028.00 
4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал      46,210.00          47,650.00       48,147.00  101.04%         386,292.00 
5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал      51,355.00          51,761.00       52,632.00  101.68%         423,646.00 
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал      24,900.00          24,000.00       26,000.00  108.33%         211,900.00 
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал        4,657.78            4,626.00         4,433.79  95.85%           28,912.06 
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал      14,470.30          14,163.70       14,214.38  100.36%         110,754.44 
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал        8,427.54            8,146.00         8,037.07  98.66%           66,385.69 
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал        3,790.50            3,100.00         3,497.60  112.83%           26,892.30 
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал        8,184.00            5,500.00         5,736.70  104.30%           49,091.70 
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал        5,451.00            5,111.70         3,500.20  68.47%           29,781.50 
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал      56,789.00          63,687.00       51,988.00  81.63%         437,542.00 
ДҮН дул Гкал    748,877.12        760,355.40      821,849.74  108.09%       6,345,395.69 
1 ДИЗЕЛЬ "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц           325.60               300.00            333.68  111.23%             1,385.80 
2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц            55.90                     -                19.70  0.00%                634.91 
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц            25.70                25.70              29.47  114.67%                243.60 
ДҮН цах м.квтц           407.20               325.70            382.85  117.55%             2,264.31 
1 СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц        5,392.70            3,869.60         4,749.34  122.73%           37,171.67 
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц        2,319.42            2,232.00         2,363.04  105.87%           25,420.05 
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц            87.64                50.00                   -    0.00%                457.98 
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц           125.60               330.00                   -    0.00%             1,524.81 
5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц           244.68               150.00            132.72  88.48%             1,284.59 
6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц              2.10                  5.00              11.20  224.00%                 88.08 
7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц              2.40                10.00               6.80  68.00%                116.90 
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц            22.50                26.00              28.25  108.65%                274.39 
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц      12,328.01          12,229.27       11,585.64  94.74%         115,892.68 
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц      14,112.12          12,666.26       14,907.99  117.70%         132,364.94 
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц        1,440.69            1,070.11         1,349.71  126.13%           15,276.95 
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц        1,576.07            1,210.67         1,363.76  112.65%           16,411.47 
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц        2,850.94            1,949.85         1,950.53  100.03%           21,754.49 
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц        5,462.69  11116.751 18670.938 167.95%         125,613.51 
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц                 -              1,317.38         1,626.05  123.43%           16,210.78 
16 "БӨХӨГ" НЦС цах м.квтц                 -              1,776.41         2,428.76  136.72%           23,100.00 
ДҮН цах м.квтц      45,967.55          50,009.30       61,174.73  122.33%         532,963.30 
ЭХС НИЙТ ДҮН дул Гкал  748,877.12      760,355.40    821,849.74  108.09%    6,345,395.69 
цах м.квтц  507,698.73      526,841.76   554,005.41  105.16%    4,872,818.96 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ