Эрчим хүчний системийн үр ашиг 3 төсөл

A- A A+


Photo

1.

Төслийн нэр:

Эрчим хүчний системийн үр ашиг 3 төсөл

2.

Төслийн дугаар:

14.2128.8-001/03

3.

Хөгжлийн албан ёсны туслалцааны хэлбэр:

Буцалтгүй тусламж

4.

Хандивлагч улс, олон улсын байгууллагын нэр:

ХБНГУ-ын ХЭЗХАХЯам

5.

Төслийн хэрэгжих хугацаа:

2017-2018

6.

Төсөл хэрэгжих салбар:

Эрчим хүчний салбар

7.

Төслийн хамрах хүрээ:

 

8.

Төслийн зорилго

Эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлж, хууль зүйн орчныг боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх

9.

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн бүтэц, орон тоо

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь нийт 5 хүний орон тоотой. Үүнд:

1.    Төслийн удирдагч – Б.Баясгалантөгс

2.    Төслийн инженер – Г.Мишээл

3.    Төслийн ижненер – н.Жаргалмаа

4.    Төслийн санхүүгийн ажилтан – Д.Золзаяа

5.    Төслийн жолооч – Г.Батбаяр

10.

Төслийн хүрээнд хийгдэх ажлууд тэдгээрийг гүйцэтгэх төлөвлөгөө, гүйцэтгэл /он тус бүрээр/, гол зорилтот арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлтүүд:

Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны нийгэмлэгээс томилогдсон төсөл хэрэгжүүлэх баг Эрчим хүчний яаман дээр ажиллаж төслийн зөвлөх үйлчилгээний ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.

 

 1. Эрчим хүчний хуулийн дагуу 10 үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч нь эрчим хүчний хэмнэлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бөгөөд эдгээр сонгогдсон байгууллагуудын  эрчим хүчний хэмнэлтийг 10% -д хүргэнэ.
 2. Эрчим хүчний зохицуулах хорооны салбар хариуцсан хэлтэс нь Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэлтийн шинэ журмууд нэмж боловсруулан засгийн газраар эсхүл бодлогын түвшинд шийдвэрлэн батлуулна.
 3. Хэрэглээнд суурилсан эрчим хүч (дулаан, цахилгаан) нийлүүлэх үнэ тарифийг нэвтрүүлэх зорилгоор холбогдох шийдвэр гаргах түвшний байгууллагуудын хоорондын харилцааг зохицуулах бичиг баримтыг (бодлогын баримт бичиг, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө г.м.) боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

 

11.

2016 онд хийгдсэн гол ажлууд

 • Эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлж, хууль зүйн орчныг боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх
  • Эрчим хүчний хэмнэлтийн үндэсний хөтөлбөр боловсруулахад шаардагдах  мэдээллүүдийг цуглуулах шатанд явж байна. Олон улсын /Европын Холбоо, ХБНГУ, Швед, Леван/ туршлага, тэдгээрийн эрчим хүчний хэмнэлтийн хөтөлбөртэй танилцаж, харьцуулж судалгаа хийж ЭХЗХ-д хүлээлгэн өгсөн.
  • “Эрчим хүчний аудитор болон менежерээс шалгалт авах журам” болон “Магадлан итгэмжлэгдсэн Эрчим хүчний Аудиторын /салбарын/ журам”-ын төслийг ОУ-ын мэргэжилтэний зөвлөмжийн дагуу орчуулж, нарийвчлан боловсруулж, ЭХЗХ-нд эцсийн хэлбэрээр хүлээлгэн өгсөн. ЭХЗХ нь тус журмыг 2016 оны 5 сарын 31-ны Засгийн газрын тогтоолоор батлуулсан.
  • “Эрчим хүчний менежерийн гэрчилгээжүүлэх журам” болон “Эрчим хүчний аудит хийгдэх хугацаа болон хийх журам”-ын төслийг ОУ-ын мэргэжилтний зөвлөмжийн дагуу орчуулж, нарийвчлан боловсруулж, ЭХЗХ-нд эцсийн хэлбэрээр хүлээлгэн өгсөн.
 • "Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль"-ийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах зорилгоор олон нийттэй харилцах
  • Эрчим хүч хэмнэлтийн хуулийн талаарх бүрэн хэмжээний танилцуулгыг ЭХЗХ-ны Эрчим хүч хэмнэлтийн хэлтэстэй хамтран боловсруулж байна. Хуулийн танилцуулгыг эхний байдлаар бэлэн болгосон.
  • Хуулийнхэрэгжилтэндоролцогчталуудтусбүрттэдгээрийноролцооныталаарнарийвчилсанмэдээлэлболовсруулсан.
 • Боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэх, сургалт, семинар, бусад үйл ажиллагаа
  • Эрчим хүчний салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулан Герман улсын Эрчим хүчний зах зээлийн загвар болон эрчим хүчний арилжаа сэдэвт сургалтыг Эрчим хүчний зохицуулах хороотой хамтран 2016 оны 1 дүгээр сард зохион байгуулав.
  • Эрчим хүчний менежер, эрчим хүчний аудиторыг бэлтгэх урьдчилсан сургалтын материалыг хянан, хэвлэлтэнд бэлтгэн эрчим хүчний менежерийн сургалт, семинарыг 2016 оны 10 сард зохион байгуулсан. 
  • ЭХХ тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр Яамдууд, төрийн болон олон нийтийн байгууллагуудыг оролцуулсан хэлэлцүүлгийг 2016 оны 5 сард зохион байгуулсан
 • Төслийн  өмнөх үе шатуудад амжилттай хэрэгжүүлсэн ажлуудыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх
  • Эрчим хүчний системийн үр ашиг төслийн оролцоо, дэмжлэг болон санхүүжилтээр IPSpro программ хангамж ашиглан  термодинамикийн онолын мэдлэгийг бататгах, дасгал ажил хийх “Дулааны цахилгаан станцын бодлогын хураамж” ном 300 хувиар хэвлүүлсэн.
  • ДБЭХС-ийн турбогенератор №2-ийн хяналт, удирдлагыг DCS системд нэвтрүүлэхэд техникийн болон зөвлөх үйлчилгээний туслалцаа 2015 онд үзүүлсэн. Тус систем нь энэхүү ажлыг үр дүнтэй ажил болсон гэж үзэн 2016 онд өөрийн хөрөнгөөр турбогенератор №1-ийн хяналт удирдлагыг шинэчлэхэд мэргэжилтэн болон зөвлөх үйлчилгээгээр үнэ төлбөргүй ханган ажиллаж ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.

 

12.

2017 оны эхний улиралд хийгдсэн гол ажлууд

 • Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх
 • Эрчим хүчний системийн зах зээлийн загварыг боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх
 • Эрчим хүчний системийн үдвэрүйлүд нь хуулийн дагуу үүрэг хүлээсэн этгээдийнхээ хувьд хэмнэлтийн хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр загвар төслүүд хэрэгжүүлэх
 • Эрчим хүчний салбарын инженер техникийн ажиллагсдын чадамжийг дээшлүүлэх чиглэлүүдээр тус тус ажиллаж байна.

13.

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн хаяг, байршил, холбоо барх утас, вэб сайт.

Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын XIV байр.  Утас: 70122086

 

Мэдээний төрөл: Төсөл хөтөлбөрүүд

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ