Эрчим хүчний салбарын 2018 оны 3 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

        Компани Нэгж 2017 он 2018 оны 03-р сар 2018 оны өссөн дүн  
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 ЦАХИЛГААН  ҮЙЛДВЭРЛЭЛ "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц          13,179.95          12,815.00          12,935.60  100.94%          38,188.46 
2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц          89,572.80          87,591.62          90,831.16  103.70%        281,369.70 
3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц         285,241.90        285,558.30        294,498.32  103.13%        930,448.66 
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц          20,732.74          20,064.69          20,525.34  102.30%          69,715.38 
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц          13,017.25          12,993.00          13,234.20  101.86%          43,682.19 
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц          21,269.00          21,803.50          22,074.60  101.24%          66,859.50 
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц               353.78            1,190.40               318.87  26.79%            1,057.77 
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц                      -              5,923.96          13,926.53  235.09%          44,027.02 
ДҮН цах м.квтц         443,367.42        447,940.47        468,344.61  104.56%      1,475,348.67 
1 ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал          24,469.00          24,334.00          23,230.00  95.46%          91,789.00 
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал         260,428.00        269,800.00        253,216.00  93.85%        930,056.00 
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал         347,249.00        357,240.00        348,449.00  97.54%      1,351,083.00 
4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал          54,766.00          55,160.00          55,649.00  100.89%        220,568.00 
5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал          56,888.00          57,800.00          59,571.00  103.06%        217,760.00 
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал          30,800.00          30,500.00          30,145.50  98.84%        111,814.50 
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал            4,458.90            4,497.50            3,413.66  75.90%          15,092.20 
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал          17,047.00          17,047.00          18,329.20  107.52%          72,740.70 
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал          12,980.00          12,980.00          11,080.00  85.36%          46,180.00 
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал            5,040.00            4,987.50            4,303.60  86.29%          16,308.10 
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал            7,700.00          10,500.00            8,500.00  80.95%          31,736.00 
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал            7,900.00            8,514.40            4,838.80  56.83%          21,272.50 
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал          64,672.00          80,535.00          66,086.00  82.06%        283,908.30 
ДҮН дул Гкал         894,397.90        933,895.40        886,811.76  94.96%      3,410,308.30 
1 ДИЗЕЛЬ "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц               264.10               250.00               232.34  92.94%            5,458.88 
2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц               195.90               200.00               126.59  63.30%               349.14 
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц                 21.22                16.20                24.42  150.74%                49.76 
ДҮН цах м.квтц               481.22               466.20               383.35  82.23%            5,857.78 
1 СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц            4,385.54            3,452.00            3,494.73  101.24%          11,333.52 
2 "ТАЙШИР-ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц            2,362.40            2,232.00            2,196.18  98.40%            4,579.22 
3 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц                      -                       -                       -    0.00%                     -   
4 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц                 12.64                13.10                  6.18  47.18%                  8.76 
5 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц                      -                       -                       -    0.00%                     -   
6 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц                      -                       -                       -    0.00%                     -   
7 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц                 27.56                36.00                24.75  68.75%                76.02 
8 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц            9,020.86          13,225.86          13,203.56  99.83%          40,200.93 
9 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц                      -            13,548.67          13,034.82  96.21%          35,351.98 
10 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц            1,895.59            1,683.00            1,707.42  101.45%            4,131.63 
11 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц                      -              1,676.23            1,916.39  114.33%            4,575.36 
ДҮН цах м.квтц          17,704.59          35,866.86          35,584.03  99.21%        100,257.42 
ЭХС НИЙТ ДҮН дул Гкал       894,397.90      933,895.40      886,811.76  94.96%   3,410,308.30 
цах м.квтц      461,553.23      484,273.53      504,312.00  104.14%   1,581,463.87 

Мэдээний төрөл: Мэдээ мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ