ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН, СУРГАЛТЫН ИНЖЕНЕРҮҮД ОРОЛЦСОН “ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ГАРГАСАН ЧИГЛЭЛ, ШИЙДВЭР

A- A A+


Photo

“Эрчим хүчний хүний нөөцийн бодлого, хамтын ажиллагаа” зөвлөгөөн 2018.11.14-ний лхагва гарагт боллоо. Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого, Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр /2018-2023/-ийн хүрээнд хүний нөөцийг хөгжүүлэх, чадавхийг сайжруулах чиглэлээр тусгагдсан зорилтуудыг хангахад сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох, чанар, стандартыг сайжруулах, техник технологийг шинэчлэх, багшлах хүний нөөцийг хөгжүүлэх, сургалтын чанар, сургалтын төлөвлөгөө, агуулгыг хамтран боловсруулах, хэрэгжүүлэх зэрэг өргөн хүрээтэй асуудлуудаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж, дараах чиглэл, зөвлөмжүүдийг гаргалаа. Үүнд:

 1. Эрчим хүчний салбараас хүний нөөцийг хөгжүүлэх сургах чиглэлээр бодлогын түвшинд шийдвэрлүүлэх асуудлуудыг Эрчим хүчний яам холбогдох байгууллагуудад тавьж шийдвэрлүүлэх;
 2. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль, холбогдох дүрэм, журам, үндэсний стандартуудад нийцүүлж сургалтын агуулга, хөтөлбөрийг иж бүрэн шинэчлэх, чадамжийн үнэлгээний нэгдсэн тогтолцоо бүрдүүлэх; 
 3. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын сургалтын бааз суурийг сайжруулах, дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэх, багш нарыг орчин үеийн технологийн дэвшил,шинэчлэл, өөрчлөлтөөс хоцроохгүй түвшинд хөгжүүлэх;
 4. Салбарын мэргэжил сургалтын байгууллага салбарын үйлдвэр компаниудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, сургалтын үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд хамтарч ажиллах;
 5. Салбарын инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан сургалтуудыг инженерийн боловсролын эрэлт хэрэгцээ, хандлагад нийцүүлэн үр дүнтэй зохион байгуулах;
 6. Мэргэжил олгох, мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр сургалтад хамрагдсан, төгсөгчдийн чанарт харилцан уялдаа холбоотойгоор анхаарч ажиллах, үр дүнг тогтмол хэлэлцэж байх;
 7. Эрчим хүчний салбарын ажил мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, стандартын байгууллагаар батлуулах ажлыг хамтран зохион байгуулах;
 8. Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 124 дүгээр тушаалын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Тодорхой мэргэжлийн чиглэлээр ажил мэргэжлийн уралдааныг жил бүр хамтран зохион байгуулах;
 9. Эрчим хүчний сайдын 2017 оны 124 дүгээр тушаалын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд
 10. Эрчим хүчний салбарын инженер техникийн ажилтнуудын түвшин тогтоох аттестатчилалыг 4 жил тутамд
 11. Эрчим хүчний мэргэжилтэй ажилчдын аттестатчиллыг 3 жил тутамд салбарын үйлдвэр компанийн захиалгаар хамтран зохион байгуулах;
 12. Салбарын боловсон хүчин, мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, хөгжүүлэхэд салбарын туршлагатай удирдах ажилтан, мэргэшсэн инженерүүдийг сургалтын үйл ажиллагаанд оролцуулах;
 13. Ажиллагсадын эрхэлж буй ажлын төрөл, албан тушаалын түвшингээр ангилж, тэдгээрт тохирсон сургалт, үр ашигтай ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах асуудлыг богино, дунд, урт хугацаагаар төлөвлөн хэрэгжүүлэх;
 14. Ажлын өндөр бүтээмж шинэ санаачлагыг хөхүүлэн дэмжсэн, карьер мэргэжлийн механизм бий болгох зэрэг асуудлуудыг судалж хэрэгжүүлэх;
 15. Мэдлэг чадвар мэргэшилд суурилсан хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт, албан тушаалд хэрэгжүүлэх;хүний нөөцийн хөгжил, хөдөлгөөний мэдээллийн сантай болох, ашиглах;
 16. Ажлын гүйцэтгэл, мэдлэг мэргэшил, үүрэг хариуцлагад суурилсан цалин урамшууллын тогтолцоог боловсруулж нэвтрүүлэх;
 17. Ажиллагсадыг мэргэжлийн чиглэлээр давтан сургах болон мэргэшсэн, зөвлөх, магистр, докторын зэрэг олгох сургалтуудад тодорхой системтэйгээр хамруулах, ингэхдээ сургалтын зардлын 30 %-ийг ажилтан, 70%-ийг байгууллага хариуцах, хөрөнгийн эх үүсвэрийг оновчтой зөв хуваарилах
 18. Байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг жинхэнэ утгаар нь хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах арга хэрэгсэл болгохзэрэг зөвлөмжийг гаргалаа.

Зөвлөгөөнд Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагууд, сургалтын инженерүүд, хүний нөөцийн менежерүүд оролцов. Зөвлөгөөний үеэр үндсэн сэдвээс гадна салбарын сургалтын ач холбогдол, сургалтын тариф, сургалтын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилтын талаар ярилцаж нэгдсэн шийдвэрт хүрсэн юм.

Мэдээний төрөл: Мэдээ мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ