2017-08-24 09:52:15

Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 7 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
         
      Компани Нэгж 2017 оны 7-р сар 2016 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц        3,402.20         6,484.10  190.59%        9,127.22 
дул Гкал          1,163.00              865.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       55,480.00        61,349.51  110.58%       50,127.06 
дул Гкал       31,020.00        28,845.00  92.99%       16,450.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     201,365.00      218,825.78  108.67%     212,301.11 
дул Гкал     113,344.00      125,323.00  110.57%     124,120.00 
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       12,994.80        14,494.80  111.54%       12,774.60 
дул Гкал        9,078.00         8,778.00  96.70%        8,538.20 
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        7,147.75         7,158.59  100.15%        7,047.26 
дул Гкал       12,444.00        14,506.00  116.57%       14,223.00 
ДҮН цах м.квтц     280,389.75      308,312.78  109.96%     291,377.25 
дул Гкал     165,886.00      178,615.00  107.67%     164,196.20 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       14,545.80        18,967.20  130.40%       13,103.30 
дул Гкал        4,800.00         4,800.00  100.00%        5,400.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
дул Гкал                  -                     -    0.00%                  -   
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,740.00         3,020.26  110.23%        3,133.06 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        1,382.85         2,088.28  151.01%        2,449.11 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           787.77            707.49  89.81%           804.03 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц           245.25            131.85  53.76%           197.89 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц             84.85              51.44  60.62%             88.93 
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц             15.00              21.93  146.20%             15.47 
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц             21.66              26.24  121.14%             21.95 
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        12,859.30        8,905.11  69.25%        8,883.13 
ДҮН цах м.квтц       32,682.48        33,919.80  103.79%       28,696.87 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц                  -              147.87  0.00%                  -   
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц                  -              147.87                     -   
4 "БНДС" ХК дул Гкал        2,741.10         2,697.80  98.42%        2,720.90 
5 "НДС" ХК дул Гкал        2,231.00         2,231.00  100.00%        1,568.20 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал             539.10  0.00%                  -   
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    313,072.23     342,380.45  109.36%    320,074.12 
дул Гкал    175,658.10     188,882.90  107.53%    173,885.30