Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 20 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2015-09-10 СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ /шинэчлэсэн найруулга/ Хууль
2 2015-09-10 Эрчим хүчний тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ Хууль
3 2012-01-13 Монгол Улсын Үндсэн хууль Хууль
4 2007-02-01 Эрчим хүчний тухай Хууль
5 2007-01-11 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай Хууль
6 2007-01-16 Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, нүүрсний төлбөрийн тухай Хууль
7 2007-07-08 Ашигт малтмалын тухай Хууль
8 2010-06-24 Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай Хууль
9 2012-05-17 Агаарын тухай Хууль
10 2007-02-01 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай Хууль
11 2008-02-05 Барилгын тухай Хууль
12 2007-04-17 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай Хууль
13 2011-10-06 Компанийн тухай Хууль
14 2010-01-28 Концессийн тухай хууль Хууль
15 2007-05-06 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай Хууль
16 2007-04-15 Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль Хууль
17 2007-04-18 Төрийн нууцын тухай Хууль
18 2007-01-02 Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай Хууль
19 2007-06-27 Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай Хууль
20 2012-12-01 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,үйлчилгээ худалдан авах тухай Хууль

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн