Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 20 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2016-03-01 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
2 2016-01-22 Эрх олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
3 2016-01-19 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
4 2016-01-18 Буцалтгүй тусламж олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
5 2016-01-11 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт хангах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
6 2015-11-07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
7 2015-12-07 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
8 2015-11-07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
9 2015-11-07 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
10 2015-09-10 Хөдөлмөрийн дотоод журам Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
11 2015-07-08 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
12 2014-10-06 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
13 2014-10-06 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
14 2014-09-22 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
15 2014-07-03 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
16 2014-06-27 Мэргэшлийн зэрэг олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
17 2014-06-27 Техникийн комисс томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
18 2014-06-18 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
19 2014-06-18 Төлөвлөгөө батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
20 2014-06-09 Ажил үүргийг хавсран гүйцэтгүүлэх, нэмэгдэл олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ