Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2023-11-07 Төсөлд сонгон шалгаруулалтын хороо байгуулах тухай Сайдын тушаал
2 2022-05-25 Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол
3 2022-01-11 Төлөвлөгөө батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
4 2022-01-06 Түр журам батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
5 2022-01-21 Техникийн комисс томилон ажиллуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
6 2022-01-21 Техникийн комисс томилон ажиллуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
7 2022-01-18 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
8 2021-10-19 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
9 2021-06-21 Техникийн комисс томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
10 2021-06-04 Техникийн комисс томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
11 2021-03-03 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
12 2020-10-09 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
13 2020-09-29 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
14 2020-09-29 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
15 2020-08-10 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
16 2020-07-29 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
17 2018-03-21 Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
18 2017-06-30 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
19 2017-06-30 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
20 2017-01-24 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ