Түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

 


 1. Эрчим хүчний нүүрс ба хийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилтын хүрээнд:

1. түлш (эрчим хүчний нүүрс болон хий)-ний талаарх хууль тогтоомжийн төсөл, бодлогыг төлөвлөх, бодлогын хувилбар, дүрэм, журмын төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах;

2. түлш (эрчим хүчний нүүрс болон хий)-ний салбарын хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, биелэлтийг хангах;

3. дулааны цахилгаан станц, дулааны станцуудын түлшний урт  хугацааны   тасралтгүй,   найдвартай  хангамжийн  талаар санал  зөвлөмж

боловсруулах, түлшний баланс гаргах, бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, арга зүйн удирдамжаар хангаж ажиллах;

4. нүүрс олборлолт, ашиглалтын техник, технологийн найдвартай ажиллагааг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах;

5. бүс нутгийн нүүрсний орд газруудын байршил, нөөцийн хөдөлгөөнийг тусгасан судалгаа хийж, нүүрсний хангамжийг сайжруулах талаарх арга хэмжээг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх

6. хийн түлшний хангамжийн сүлжээ байгуулах, ашиглах талаар бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, арга зүйн зөвлөгөө, удирдамжаар хангаж ажиллах.

Тав. Түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
206 Д.Даваасүрэн Газрын дарга 51-263086 davaasuren@energy.gov.mn
5.1.Эрчим хүчний нүүрс болон хийн хэлтэс
208 Н.Бэх-Очир мэргэжилтэн 51-263085 bekhochir@energy.gov.mn
П.Давааням мэргэжилтэн davaanyam@energy.gov.mn
Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ