2017-02-08 16:55:51

Техникийн нөхцөл

Дулааны техникийн нөхцөл хариуцсан мэргэжилтэн Б.Баттөмөр

Утас: 62263066

Цахилгааны техникийн нөхцөл хариуцсан мэргэжилтэн М.Гансүх

Утас: 62263064

 

САЙДЫН ТУШААЛ
ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОГДООГҮЙ ХҮСЭЛТҮҮДИЙН ЖАГСААЛТ