Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө буюу 20000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Огноо: 2017.11.10

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө буюу 20000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил”

Тендер шалгаруулалтын дугаар:ЭХА-2017/07

Эрчим хүчний яамэрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө буюу 20000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил”-ыг гүйцэтгэх битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. Уг тендер шалгаруулалт нь дараах 28багцаас бүрдэнэ. Үүнд:

1

/Багц-1/ 17 сургуулийн орчимд Эм.бар ХТП-1011-ыг буулгаж шинээр 2*630 кВА чадалтай РТП барих ажил

2

/Багц-2/  1 хорооллын хойд дэнж дээр шинээр 2*630 кВА чадалтай РТП барих ажил

3

/Багц-3/ Хөтөл фидерийн ачааллыг хуваах, АТП-2759, 1259, 1739, 4369, 2428-ын ачааллыг хөнгөлөх, АТП-4369, 2428, 2020, 2356, 2669, 2051, 2400, 3779, 4033-ын д/с-н чадлыг томсгох ажил

4

/Багц-4/ Хөтөл фидерийн АТП-2020, 2356, 888, 1458, 2019, 2713, 1459, 2669, 2051, 1886, 1715, 4033-ын ачааллыг хөнгөлөх ажил

5

 /Багц-5/ Хөтөл фидерийн АТП-2060, 1900, 1887, 1345, 2400,3779-ын ачааллыг хөнгөлөх ажил

6

 /Багц-6/ Баянхошуу фидерийн ачааллыг хуваах, шугамын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, АТП-3926, 420, 543, 3817, 830-ын ачааллыг хөнгөлөх,  АТП-420, 3817-ын д/с-ын чадлыг томсгох ажил

7

/Багц-7/ Тоосго-1 фидерийн ачааллыг хувааж,10кВ-ын хүчдлийн түвшинд шилжүүлэх, шугамын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, АТП-2204, 999, 057, 426, 1573, 2766, 1290, 2652-ын ачааллыг хөнгөлөх, АТП-057, 1573, 999, 2766, 1290, 426-ын д/с-н чадлыг томсгох ажил

8

 /Багц-8/ Тоосго-2 фидерийн ачааллыг хувааж,10кВ-ын хүчдлийн түвшинд шилжүүлэх, шугамын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, АТП-329, 2725, 418, 034, 2729, 2736-ын ачааллыг хөнгөлөх, АТП-034, 2725, 2729-ын д/с-н чадлыг томсгох ажил

9

/Багц-9/ Найрамдал-А фидерийн ачааллыг хувааж,10кВ-ын хүчдлийн түвшинд шилжүүлэх, шугамын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, АТП-1664, 2652, 2061, 3748, 1426, 3920-ын ачааллыг хөнгөлөх, АТП-2652, 1664, 3748-ын д/с-н чадлыг томсгох ажил

10

 /Багц-10/ Түшиг фидерийн ачааллыг хувааж,10кВ-ын хүчдлийн түвшинд шилжүүлэх, АТП-422, 863, 864, 446, 1697, 798, 2585, 433, 831, 389, 798-ын ачааллыг хөнгөлөх, АТП-798, 1697, 831, 1708, 389, 735, 2585, 931, 446, 4873-ын д/с-н чадлыг томсгох ажил

11

/Багц-11/  Түшиг фидерийн АТП-931, 831, 2593, 928, 474, 735,  Сургууль фидерийн АТП-499, 830, 748, 1708, ХТП-991-н ачааллыг хөнгөлөх ажил

12

/Багц-12/ Сургууль фидерийн ачааллыг хувааж, 10 кВ-ын хүчдлийн түвшинд шилжүүлэх, АТП-924, 3901, 094, 921, 419, 033-ын ачааллыг хөнгөлөх,  АТП-094, 924, 3901-ын д/с-н чадлыг томсгох ажил

13

/Багц-13/ Цагаандаваа фидерийн ачааллыг хуваах,шугамын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, АТП-781, 3861, 1838, 405, 3471, 672, 129, ХТП-2917-н ачааллыг хөнгөлөх, АТП-097, 3861, 1838, 2026, ХТП-2237-ын дэд станцуудын чадлыг томсгох ажил

14

/Багц-14/ 102 сургууль фидерийн ачааллыг хуваах, шугамын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, АТП-1675, 1421, 3784, 1115, 4213, 1885, 2708-н ачааллыг хөнгөлөх, АТП-3784, 1676, 4212, 1608, 3512, 4825, 4213, 4826, 1885, 2708, 2644-ын д/с-н чадлыг томсгох ажил

15

/Багц-15/ Цагаандаваа фидерийн АТП-672, 129, 2026, 3813, 405, 3471, 102 сургууль фидерийн АТП-1608, 3512, 143, 1676, 3512, 4825, 4212, 3784, 2644, 1885-н ачааллыг хөнгөлөх ажил

16

/Багц-16/  Шинэст-А фидерийн ачааллыг хуваах, шугамын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, АТП-819, 568, 400, 1308, 411, 412, 369, 3795-н ачааллыг хөнгөлөх, АТП-412, 539, 568, 819, 1308, 3786, 3795, 3967-ын д/с-н чадлыг томсгох ажил

17

/Багц-17/ Хангай фидерийн ачааллыг хуваах, шугамын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, АТП-4901, 3793, 2227, 564, 064, 2839, 3806, 540, 064-н ачааллыг хөнгөлөх, АТП-3809, 3806, 2839, 1995, 3808, 2015, 056, 4901-ын д/с-н чадлыг томсгох ажил

18

/Багц-18/ Шинэст-А фидерийн АТП-1037, 3786, 539, 3967, 1011, 188, 517, 3795, 1440, 1807, Хангай фидерийн АТП-540, 3808, 056, 2015, 064-н ачааллыг хөнгөлөх ажил

19

/Багц-19/ 7 буудал фидерийн АТП-2241, 435, 3809, 564, 3793, 1454, 1995, 2227, ХТП-675-н ачааллыг хөнгөлөх, АТП-2241, 2228, 3794, 3793, 3792, 092, 680, 1598, 086, 065 д/с-н чадлыг томсгон солих ажил

20

/Багц-20/ 7 буудал фидерийн АТП-1454, 564, 333, 1441, 1598, 3792, 092, 086, 065, 680, 3794, 186-н ачааллыг хөнгөлөх ажил

21

/Багц-21/  7 буудал фидерийн ачааллыг хувааж, реклоузерт суурилсан түгээх сүлжээний автоматжуулалтын системийг нэвтрүүлэх, шугамын нэтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх ажил

22

/Багц-22/ 110/35/10 кВ Найрамдал д/с-ын 35 кВ талаас гаргалга гарган Баянгол А,Б шугамтай холбох

 

/Түлхүүр гардуулах гэрээгээр хэрэгжих багцууд/

23

/Багц-23/ Гэр хорооллын ачаалал өндөртэй байгаа 6-10 кВ-ын Кеч, Монель, Цайз фидерүүдийн ачааллыг хөнгөлөх ажил

24

/Багц-24/ Гэр хорооллын ачаалал өндөртэй байгаа 6-10 кВ-ын Гандан, Ботаник-А, Бааз, Дэнжийн 1000, Тахилт фидерүүдийн ачааллыг хөнгөлөх, 110/35/10 кВ-ын Яармаг д/с-с Нүхт, Арцат фидерийн шугамын утасны хөндлөн огтлолыг нэмэгдүүлэх ажил

25

/Багц-25/ 110/10 кВ-ын Баруун дэд станцаас шинээр барих 10 кВ-ын ХБ-с кабель шугам татаж 2*630 кВА чадалтай ХТП барих ажил

26

/Багц-26/ 7. СХД 11, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, БЗД 21 хороодын гэр хорооллын хучдлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн ажил 

27

/Багц-27/ 8. СХД 23, 25, 26, 32 ЧД-ийн 16, 17, 18, 19, БЗД-ийн 9, 11, 19,22, ХУД 10, 12, 14, 16, СБД 15, 16, 17, 18-р хороодын гэр хорооллын хучдлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн ажил

28

/Багц-28/ /Багц-28/  СХД-ийн 24,7,21, СБД-ийн 17,18, БЗД-ийн 9,11,22,23, ЧД-ийн 12,17,18 ХУД-ийн 10, 12 дугаар хороодын гэр хорооллын хучдлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн ажил

 

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээрбагц тус бүрийн иж бүрдлийг нь 200,000/хоёр зуун мянга/ төгрөгөөр худалдан авч болно. /Төрийн сан банкин дахь Эрчим хүчний яамны 100900030003дансанд байршуулна/

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. 

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.

Үүнд:

Ø  Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 3 жилийн/2015, 2016, 2017/онуудборлуулалтын орлогын аль нэгэн жилд нь тухайн багцын Тендерт оролцогчийн санал болгож буй тендерийн үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүйбайна.

Ø  Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тухайнбагцын төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.

Ø  Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил /2015, 2016, 2017 онууд/

Ø  Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: Эрчим хүчний сайдын 03.2.3:  0.4-35 кВ-ын Цахилгаан түгээх  шугам, дэд станцын угсралт, засвар, туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ. 

Тендерийн 23-28 дугаар багцын Зураг төсөл боловсруулах  гүйцэтгэгч: Эрчим хүчний сайдын 03.9.3: Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг, төсөл боловсруулах 0.4-35 кВ тусгай зөвшөөрөлтэй байна.

Тендерийн хамт дараах дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ. Үүнд:

1.      Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичгээр хэрэгжүүлэх багцууд:

Багц-1: 9,018,840төгрөг

Багц-2: 14,904,407төгрөг

Багц-3: 14,526,894төгрөг

Багц-4: 14,254,813төгрөг

Багц-5: 10,573,229төгрөг

Багц-6: 9,989,084төгрөг

Багц-7: 13,014786төгрөг

Багц-8: 9,824,793төгрөг

Багц-9:12,341,230төгрөг

Багц-10: 13,288,039төгрөг

Багц-11: 11,048,745төгрөг

Багц-12: 9,048,680төгрөг

Багц-13: 11,220,601төгрөг

Багц-14: 9,137,508төгрөг

Багц-15: 15,905,307төгрөг

Багц-16: 11,068,640төгрөг

Багц-17: 11,074,373төгрөг

Багц-18: 8,896,590төгрөг

Багц-19: 9,170,036төгрөг

Багц-20: 8,299,771төгрөг

Багц-21: 7,705,330төгрөг

Багц-22: 8,797,810төгрөг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Түлхүүр гардуулах гэрээний жишиг баримт бичгээр хэрэгжүүлэх багцууд:

Багц-23:15,884,566 төгрөг                                       Багц-26: 14,867,846 төгрөг

Багц-24:12,971,964 төгрөг                                       Багц-27:17,272,968

Багц-25:3,869,422 төгрөг                                         Багц-28:13,260,504

1.      /Багц 1-22/ Тендерийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 11:00 цагаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны 11:50 цагт нээнэ.

2.      /Багц 23-28/ Тендерийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны 11:30 цагт нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

17060 Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг.

Чингисийн өргөн чөлөө.Эрчим хүчний яам.

 Засгийн газрын XIY байр. 2 давхар. 213 тоот өрөө. Утас:62263056

www.energy.gov.mn