Цахилгааны норматив баримт бичгүүдэд саналаа ирүүлэнэ үү


Эрчим хүчний салбарт цахилгаан тоноглол, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын төсөвт өртөг, хөрөнгө оруулалтын бодит хэмжээг урьдчилан тодорхойлох зорилгоор цахилгаан дамжуулах агаарын болон кабель шугам, дэд станцын угсралтын ажилд шинээр нэвтэрч буй тоноглол, тоног төхөөрөмжийн угсралт, туршилт тохируулгын хөдөлмөрийн болон төсвийн суурь нормыг цаг үетэй нийцүүлэн шинэчлэх, технологийн карт шинээр боловсруулахтөслийг ЭХЯ-ны даалгавраар Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн боловсруулсан болно.

Төслийн бүрдэлд 0.4 кВ ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуурын шонг угсарч босгох норм, технологийн карт, 6-15 кВ-ын төмөр бетон тулгуурын шонгугсрах, Ф300-Ф400ммголчтой төмөр бетон шонг залгаж гагнах, 35 кВ-ын вакуумтаслуур, 110 кВ-ын хийн таслуурыг ил хуваарилах байгууламжид суурилуулж угсрах, Реле хамгаалалт, хэмжүүрийн төхөөргийг суурилуулж угсрах, Хийн таслууртай хуваарилах байгууламжийн хоргын техникийн үйлчилгээний хөдөлмөр зохион байгуулалтын технологийн карт, Холбооны шилэн кабель ба холболтын муфтийн угсралтын технологийн карт тус тус багтсан.

Нэр бүхий нормативын баримт бичгийн төсөлтэй танилцан саналаа 2017.06.10-ны өдрийн дотор ЭХЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн Ж.Гэрэлд gerel@energy.gov.mnхаягаар ирүүлнэ үү. Утас 62263057а

1.    0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетонтулгуурыг босгох ажлын технологийн карт

2.    6-15 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуурыг угсарч босгох ажлын технологийн карт

3.    110 кв-ын lw36-126w маягийн sf6 хийн (элегаз) таслуурын угсралтын ажлын технологийн карт

4.    pm130p/pm130e/pm130ehсерийн олон функцэт хэмжүүрийн төхөөргийн угсралтын ажлын технологийн карт

5.    35 кв-ын zw7-40.5 маягийн вакуум таслуурын угсралтын ажлын технологийн карт

6.    цахилгаан дамжуулах шугамын ажлын  төсвийн суурь нормын нэмэлт

7.    барилгын автомат төхөөрөмжийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт

8.    гадна холболт, ус түгээгүүр, бохир усны татуургын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм

9.    35 кв хүртэл хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам,ил хуваарилах байгууламжийн ажил, хийцийн  хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм /нэмэлт/

10.35 кв ба түүнээс дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам,ил хуваарилах байгууламжийн бүтээцийн хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм /нэмэлт/

11.35 кв ба түүнээс дээш хүчдэлтэй ил хуваарилах байгууламжийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм /нэмэлт/

12. 

13. микропроцессорон релений блокын угсралтын ажлын технологийн карт

14. ф300-400 мм диаметртэй төмөр бетон бортогон шонгийн залгааг гагнах угсралтын ажлын технологийн карт

Та сэтгэгдэл бичихийн тулд өөрийн facebook эрхээрээ нэвтрэн орсон байх шаардлагатай.
Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ