Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 20 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2021-03-04 Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
2 2021-03-03 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
3 2021-02-26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
4 2021-02-10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
5 2021-02-08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
6 2021-02-08 Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
7 2021-02-04 Сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
8 2020-10-09 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
9 2020-09-29 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
10 2020-09-29 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
11 2020-08-10 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
12 2020-07-29 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
13 2018-12-24 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
14 2018-09-19 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
15 2018-09-13 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
16 2018-08-30 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
17 2018-08-24 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
18 2018-06-08 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
19 2018-05-28 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
20 2018-04-12 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ