Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 20 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2013-09-25 Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
2 2013-09-25 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол
3 2013-09-24 ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
4 2013-09-24 “АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ” БАРИХ ТУХАЙ Засгийн газрын тогтоол
5 2013-09-24 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тамхины/ Засгийн газрын тогтоол
6 2013-09-24 Стратеги, төлөвлөгөө батлах тухай Засгийн газрын тогтоол
7 2009-10-14 Жагсаалт батлах тухай /Засгийн газрын тэргүүлэх чиглэлийн төслийн/ Засгийн газрын тогтоол
8 2007-07-09 Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудад бүтцийн өөрчлөлт хийх тухай Засгийн газрын тогтоол
9 2007-12-05 Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм Засгийн газрын тогтоол
10 2012-12-05 Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм Засгийн газрын тогтоол
11 2007-12-05 Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм Засгийн газрын тогтоол
12 2012-12-22 100000 нарны гэр үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
13 2011-02-09 Дулааны цахилгаан станц барих тухай Засгийн газрын тогтоол
14 2011-04-20 Дулааны цахилгаан станц барих концессийн гэрээний тухай Засгийн газрын тогтоол
15 2012-12-20 Дулааны 4 дүгээр цахилгаан станцын хүчин чадлыг өргөтгөх тухай Засгийн газрын тогтоол
16 2012-11-03 Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоол
17 2009-01-07 Журам шинэчлэн батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны журам/ Засгийн газрын тогтоол
18 2007-08-01 Журам батлах тухай /”Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах журам/ Засгийн газрын тогтоол
19 2007-10-23 Журам батлах тухай /Сайдын зөвлөлийн ажиллах нийтлэг журам/ Засгийн газрын тогтоол
20 2012-04-25 Журам батлах тухай /Албан тушаалтны бэлэг, үйлчилгээний үнэ/ Засгийн газрын тогтоол

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ