Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 17 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2012-04-25 Журам батлах тухай /Албан тушаалтан дипломат бэлэг авах, зарцуулах/ Засгийн газрын тогтоол
2 2010-07-07 Журам батлах тухай /Концесс олгох, уралдаант шалгаруулалтын журам/ Засгийн газрын тогтоол
3 2012-11-03 Журам батлах тухай /Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих/ Засгийн газрын тогтоол
4 2007-12-08 Журам батлах тухай /Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам/ Засгийн газрын тогтоол
5 2007-11-22 Журам батлах тухай /Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох/ Засгийн газрын тогтоол
6 2009-06-03 Журам батлах тухай /Төрийн жинхэнэ албан хаагчид тусламж олгох/ Засгийн газрын тогтоол
7 2011-03-02 Журам батлах тухай /Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам/ Засгийн газрын тогтоол
8 2007-12-24 Журам батлах тухай /Төрийн захиргааны албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам/ Засгийн газрын тогтоол
9 2007-06-14 Журам батлах тухай /Төрийн захиргааны албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, энэ талаар төрийн дээд шатны байгууллагад гомдол гаргах журам/ Засгийн газрын тогтоол
10 2010-11-10 Дүрэм батлах тухай (Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн) Засгийн газрын тогтоол
11 2010-07-07 Журам батлах тухай /Түүхэн ой, тэмдэглэлт өдөр/ Засгийн газрын тогтоол
12 2007-07-05 Журам батлах тухай /Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүн, биелэлтийг дүгнэх мэдээлэх/ Засгийн газрын тогтоол
13 2009-09-16 Журамд нэмэлт оруулах тухай /Үндэсний хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүн биелэлтийг дүгнэх мэдээлэх талаар/ Засгийн газрын тогтоол
14 2012-12-22 Яам болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам шинэчлэн батлах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
15 2011-11-09 Нийтлэг журам батлах тухай /Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод хяналт шалгалт/ Засгийн газрын тогтоол
16 2012-12-22 Журам батлах тухай /Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийг томилох, чөлөөлөх Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй
17 2012-12-22 Төрийн өмчит ААН байгууллагын үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн хувь, элэгдэл байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ