Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 20 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2018-03-06 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
2 2017-06-30 Орон тооны бус штаб, мэргэжлийн анги томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
3 2017-06-30 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
4 2017-06-30 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
5 2017-06-30 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацааг тогтоох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
6 2017-03-03 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
7 2017-02-16 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
8 2017-01-27 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
9 2017-01-27 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
10 2017-01-27 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
11 2017-01-27 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
12 2017-01-27 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
13 2017-01-23 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
14 2017-01-25 Ажлын хэсэг шинэчлэн батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
15 2017-01-24 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
16 2016-11-30 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
17 2016-12-14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
18 2016-08-08 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
19 2016-08-26 Ажилд томилох, ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
20 2016-09-08 Тендерийн үнэлгээний хороог шинэчлэн байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ