Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 20 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2016-09-13 Тендерийн үнэлгээний хороог шинэчлэн байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
2 2016-09-02 Техникийн комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
3 2016-07-07 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
4 2016-07-07 Буцалтгүй тусламж олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
5 2016-02-19 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгаж, албан тушаалд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
6 2016-02-19 Хүүхэд асрах чөлөөг дуусгаж, албан тушаалд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулах, ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
7 2016-02-18 Гадаадад албан томилолтоор ажиллуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
8 2016-02-15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
9 2016-02-03 Ахлах мэргэжилтнээр томилох, төрийн албан хаагчдын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
10 2016-02-03 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
11 2016-03-01 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
12 2016-02-03 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
13 2016-03-01 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
14 2016-01-29 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
15 2016-03-01 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
16 2016-03-01 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
17 2016-03-01 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
18 2016-01-22 Эрх олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
19 2016-01-19 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
20 2016-01-18 Буцалтгүй тусламж олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ