Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 20 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2015-09-10 Хөдөлмөрийн дотоод журам Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
2 2015-07-08 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
3 2014-10-06 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
4 2014-10-06 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
5 2014-09-22 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
6 2014-07-03 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
7 2014-06-27 Мэргэшлийн зэрэг олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
8 2014-06-27 Техникийн комисс томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
9 2014-06-18 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
10 2014-06-18 Төлөвлөгөө батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
11 2014-06-09 Ажил үүргийг хавсран гүйцэтгүүлэх, нэмэгдэл олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
12 2014-06-09 Зарим албан хаагчдын цалингийн шатлалыг нэмэгдүүлэх, ахлах мэргэжилтэнээр томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
13 2014-06-04 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
14 2014-06-02 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
15 2014-05-20 Журам батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
16 2014-05-09 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
17 2014-04-17 Эрчим хүчний яамны 2014 оны урсгал зардлын төлөвлөгөө батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
18 2014-04-07 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
19 2014-04-03 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
20 2014-03-18 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ