Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 6 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2013-10-02 Жагсаалт батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
2 2013-10-02 Цахилгаан, дулааны техникийн нөхцөл олгох комиссын ажиллах журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
3 2013-10-02 Эрчим хүчний яамны хөдөлмөрийн дотоод журам Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
4 2013-10-01 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
5 2013-10-01 Дэг журам, сахилга хариуцлагыг сайжруулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
6 2013-10-01 Эрчим хүчний яамны албан хэргийн хөтлөлт, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ