Буцах

Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ТҮЛШ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН

ТУШААЛ

 

                                                                                                                                    2006 оны 11 дүгээрсарын 13-ны өдөр                                                                                                                                       Улаанбаатар хот

 

     Дугаар 104                

 

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм/

 

          Монгол Улсын Эрчим хүчний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5 дахь  заалт, Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:
 

1.Шинээр боловсруулсан “Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, “Цахилгаан байгууламжийн дүрэм”-ийн 1.9; 2.4; 2.5 дугаар бүлгүүдийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.“Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм” шинээр батлагдсантай холбогдуулан нийт хэрэглэгч аж ахуйн нэгж, үйлдвэр, компаниуд мөрдөж ажиллахыг даалгасугай.

3.“Цахилгаан байгууламжийн дүрэм”-ийн 1.9 дүгээр бүлэг нэмэлтээр, 2.4; 2.5 дугаар бүлгүүд өөрчлөгдөн батлагдсантай холбогдуулан дээрх дүрмийг өөрийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг эрчим хүчний салбарын холбогдох үйлдвэр, компани, байгууллагын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.

4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Дэд бүтцийн сайдын /хуучин нэрээр/ 2003 оны 252 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахилгаан байгууламжийн дүрэм”-ийн 2.4; 2.5 дугаар бүлгүүдийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

5.Энэ тушаалын биелэлтэд байнгын хяналт тавьж ажиллахыг Түлш, эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга /Ч.Саранжав/-д даалгасугай.

 

 

 

 

САЙД                                         Б.ЭРДЭНЭБАТ

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ