2016-11-23 17:48:31

Хууль тогтоомж

1.

2006-07-06

2006-11-01

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

2.

2005-10-27

2005-10-27

Авилгалын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийг соёрхон батлах тухай

3.

2007-02-06

2007-02-06

Авлигын эсрэг хуулийн зарим заалтыг дагаж мөрдөх журмын тухай

4.

2010-04-29

2010-04-29

Үндэсний хөтөлбөр, үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

6.

2012-04-24

2012-04-24

АЛБАН ТУШААЛТАН ӨӨРТ НОГДУУЛСАН САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД БОЛОН НИЙТЭД ӨӨРИЙН ЗАРДЛААР ХҮРГЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖУРАМ

7.

2010-02-11

2010-02-11

Авлигыг үл тэвчигч хамт олон байх тухай

8. 2012-05-01 2012-05-01 Албан тушаалтын хувийн ашиг сонирхолын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах, журам батлах тухай
9 2012-05-01 2012-05-01

“Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын  мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл өгөх журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

10 2012-05-01 2012-05-01 “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын  мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл өгөх журам”-ын хоёрдугаар хавсралт
11 2012-05-01 2012-05-01 “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын  мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл өгөх журам”-ын гуравдугаар хавсралт
12 2012-05-01 2012-05-01 “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын  мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл өгөх журам”-ын дөрөвдүгээр хавсралт
13 2011-06-16 2011-06-16 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
14 2012-01-19 2012-01-19 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
15 2006-06-08 2006-06-08 Авлигын эсрэг хууль /Eng/
16 2012-04-25 2012-04-25 Албан тушаалтын төрийн өмчлөлд шилжүүлсэн бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсийг үнэлэх, хадгалах, зарцуулах журам
17 2012-04-25 2012-04-25 Албан тушаалтан дипломат журмаар бэлэг авах, зарцуулах, тайлагнах журам
18 2013-11-22 2013-11-22 Авлига Таны үгүй чухал - Брошур
19 2014-05-27 2014-05-27 Авлигад өртөх эрсдэлтэй, ажил албан тушаалын жагсаалт
20