2019-12-02 06:39:42

Тусгай зөвшөөрлийн цахим систем ашиглах заавар

Тусгай зөвшөөрлийн цахим системд https://www.license.energy.gov.mn линкээр хандан орно уу. Мөн тус системийг ашиглах заавартай танилцана уу.