Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2021-02-05 Шагнах тухай Сайдын тушаал
2 2020-07-03 Шагнах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
3 2020-02-17 Шагнах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
4 2019-08-12 Шагнах тухай Сайдын тушаал
5 2019-07-10 Шагнах тухай Сайдын тушаал
6 2019-04-16 Шагнах тухай Сайдын тушаал
7 2019-01-25 Шагнах тухай Сайдын тушаал
8 2018-12-13 Шагнах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
9 2018-08-13 Шагнах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
10 2018-07-05 Шагнах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
11 2018-08-28 Шинэчлэгдэн батлагдсан төрийн албаны тухай хуулийг сурталчлан таниулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
12 2018-04-23 Шагнах тухай Сайдын тушаал
13 2018-02-07 Шагнах тухай Сайдын тушаал
14 2017-02-20 Шагнах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
15 2016-12-08 Шагналын журам Сайдын тушаал Хавсралтгүй
16 2016-01-11 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт хангах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
17 2013-10-14 Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал
18 2013-09-25 Шинээр баригдаж байгаа дулааны станцуудын ашиглалтын өмнөх захиргаа байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоол Хавсралтгүй

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ