Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2021-06-24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
2 2021-06-11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
3 2021-04-30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
4 2021-04-30 Аргачлал шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
5 2021-03-23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
6 2021-03-12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
7 2021-03-12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
8 2021-03-09 Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай Сайдын тушаал
9 2021-03-04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
10 2021-02-10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
11 2021-01-20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
12 2021-01-18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
13 2021-01-12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
14 2021-02-26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
15 2021-02-10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
16 2021-02-08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
17 2020-08-20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал
18 2018-12-24 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
19 2018-09-19 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
20 2018-09-13 Ажлаас чөлөөлөх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ