Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2015-07-08 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
2 2015-03-13 2015 оны худалдан авалтын төлөвлөгөөг тодотгон батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
3 2015-03-13 Схем батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
4 2015-03-13 Эрчим хүчний үйлдвэр компаниудад үзлэг зохион байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
5 2015-03-13 Дотоод аудитыг гүйцэтгэх тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
6 2015-03-13 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
7 2015-03-13 Төлөөлөгчид томилох тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
8 2015-03-13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
9 2015-03-13 Дотоод аудитын хороог байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
10 2015-03-13 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
11 2014-11-21 Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэм Сайдын тушаал Хавсралтгүй
12 2014-11-21 Цахилгаан байгууламжийн ашиглалты үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм Сайдын тушаал Хавсралтгүй
13 2014-10-10 Өргөдөл гомдол Бусад Хавсралтгүй
14 2014-10-06 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
15 2014-10-06 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
16 2014-09-22 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
17 2014-07-03 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
18 2014-06-27 Мэргэшлийн зэрэг олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
19 2014-06-27 Техникийн комисс томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
20 2014-06-18 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ