Хэлэлцүүлэг# Хэлэлцүүлэг Хариултууд
1 Хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс үйлдвэрлэсэн цахилгааныг түгээх сүлжээнд нийлүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах журмын төсөлд саналаа ирүүлэнэ үү 0 хариулттай
2 Байгалийн гамшиг, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүсэх тохиолдолд эрчим хүчний хангамжийн талаар мөрдөх журмын төсөлд саналаа ирүүлэнэ үү 0 хариулттай
3 Цахилгааны норматив баримт бичгүүдэд саналаа ирүүлэнэ үү 0 хариулттай
4 Дулааны норматив баримт бичгүүдэд саналаа ирүүлэнэ үү 0 хариулттай
5 Байгалийн хий, хийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төслийн хэлэлцүүлэг 0 хариулттай
6 Эрчим хүчний барилга байгууламжийн жишиг үнийн төсөлд санал авах тухай 0 хариулттай
7 Эрчим хүчний барилга, байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх журмын төсөлд санал авах 0 хариулттай
8 220 кВ-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд санал авах тухай 0 хариулттай
9 Нэгдсэн сүлжээний дүрэмд санал авах тухай 0 хариулттай
10 Журамд санал авч байна 0 хариулттай
11 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд саналаа өгнө үү 0 хариулттай
12 Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн төсөлд санал авч байна 0 хариулттай
13 "Агаарын тухай" хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авах 0 хариулттай
14 ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА 0 хариулттай
15 Цахилгаан дамжуулах шугамыг барих, угсрах үеийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн төсөл / санал авах/ 0 хариулттай
16 Цахилгаан дамжуулах шугамыг барих, угсрах үеийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн төслийн тухай танилцуулга 0 хариулттай
17 Төвлөрсөн дулаан хамгамжийн дүрмийн төсөл /санал авах/ 0 хариулттай
18 “Төвлөрсөн дулаан хангамжийн дүрэм”-ийн шинэчилсэн төслийн тухай танилцуулга 0 хариулттай
19 Цахилгаан техникийн байгууламжийн угсралтын норм ба дүрэм УНбД. 3.05.06-85 /санал авах/ 0 хариулттай
20 Цахилгаан техникийн байгууламжийн угсралтын дүрмийн тухай танилцуулга 0 хариулттай

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний хөгжлийн төв
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ